Cronologia de l’associació

^
2021

Documents de l’assemblea de socis i sòcies 2021, celebrada el 3 de juliol de 2021 al Centre Cultural La Mercè de Girona.

Al setembre es va rebre el permís per a la construcció de la Clínica – Centre assistencial. És un gran pas per consolidar el projecte i per millorar les difícils condicions de feina d’en Marc.

S’ha contractat un administratiu/comptable per a la farmàcia.

El president i el tresorer varen anar, a l’octubre, a Simikot, i van veure sobre el terreny la tasca que fa en Marc.

El president i el tresorer, a Simikot. Octubre 2021

Amb la pandèmia es varen restringir les campanyes de difusió, tot donant més importància a la difusió no presencial com radio, televisió i mitjans escrits.

A l’assemblea de socis es va aprovar de tramitar la petició de declaració d’utilitat pública, que permetria desgravar les aportacions econòmiques. que es pot demanar després d’un mínim de dos anys d’haver presentat els comptes de l’associació, d’acord amb el protocol oficial de comptabilitat.

El tresorer va filmar diversos vídeos explicant la ciutat de Simikot i rodalies.

Passeig per Simikot. Carrer principal.

Simikot: Poble antic

A l’assemblea de socis es va aprovar de tramitar la petició de declaració d’utilitat pública, que es pot demanar després d’un mínim de dos anys d’haver presentat els comptes de l’associació, d’acord amb el protocol oficial de comptabilitat.

És un gran pas endavant en els objectius de l’associació.

Les campanyes de difusió es varen reduir per la pandèmia, encara que a mitjans d’any es varen reprendre a locals molt ventilats i amb mascareta.