Cronologia de l’associació

^
2022

Documents de l’assemblea de socis 2022, celebrada el 2 de juliol al Centre Cultural La Mercè de Girona.

Declaració d’utilitat pública

En el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8775 de 19 d’octubre s’hi publica la resolució JUS/3132/2022 de 10 d’octubre de 2022, per la qual es declara associació d’utilitat pública.

Aquest fet permet desgravar fiscalment les donacions, tant personals com d’empreses.

El soci Carles Martí, de Barcelona, va visitar Simikot el mes de març, i va filmar en vídeo en Marc atenent a persones malaltes.

Marc visita una persona malalta.

Visita al centre mèdic

Visita al centre mèdic